Priėmimo į skyrių tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2014 m. rugsėjo 25 d.

sprendimu Nr. T3-150

 

 

PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS BEI MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JUOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimo tvarką Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir skyriuose, maitinimo mokesčių nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimą.

2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas įstaigoms organizuoti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, priėmimo tvarką, vaikų maitinimą ir laiku gauti iš tėvų (globėjų) mokesčius už vaikų išlaikymą.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

 VAIKŲ PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS IR SKYRIUS

 

4. Vaikai į ikimokyklinio ugdymo mokyklų ar bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrių lopšelio grupes priimami nuo 1,5 iki 3 metų, į darželio grupes priimami 3–6 metų vaikai, į mišrias skyrių grupes priimami vaikai nuo 1,5 iki 6 metų.

5. Ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

6. Švietimo ir mokslo ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

7. Tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklas priima Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už centralizuotą vaikų priėmimą, o į Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius – mokyklų direktoriai ar jų paskirti asmenys.

8. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje ar ikimokyklinio ugdymo skyriuje prašymai registruojami tam skirtame žurnale, kuriame turi būti šios skiltys:

8.1. eilės numeris;

8.2. vaiko vardas, pavardė;

8.3. vaiko gimimo data;

8.4. vaiko namų adresas;

8.5. tėvų (globėjų) kontaktinis telefonas;

8.6. prašymo įregistravimo data;

8.7. pastaba apie suteikiamą priėmimo pirmumo teisę;

8.8. pastaba apie vaiko raidos sutrikimus;

8.9. tėvų parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą;

8.10. kada ir į kokią grupę priimtas;

8.11. kada vaikas išbrauktas iš sąrašų.

9. Prašymai į Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklas pateikiami Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje ir registruojami Skyriaus vedėjo nustatyta tvarka.

10. Į Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius vaikai priimami atitinkamos mokyklos direktoriaus įsakymu, į Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklas – direktoriaus įsakymu pagal Švietimo skyriaus nukreipimą.

11. Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ar mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

12. Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ar skyrius, pirmumo teisė, pateikus patvirtinančius dokumentus, suteikiama:

12.1. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

12.2. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

12.3. socialinės rizikos šeimų vaikams;

12.4. vaikams iš nepilnų šeimų;

12.5. vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;

12.6. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko tą pačią įstaigą;

12.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;

12.8. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra neįgalusis (netekęs 100–60 procentų darbingumo);

12.9. priešmokyklinio amžiaus vaikams.

13. Jei per mokslo metus į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ar mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius atvyksta vaikas, o įstaigose nėra vietų, siūloma artimiausia tą pačią programą vykdanti švietimo įstaiga.

 

IV SKYRIUS

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR UGDYTINIŲ REGISTRAVIMAS

 

14. Ugdymo grupės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų skyriuose komplektuojamos kasmet nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 1 dienos. Atsižvelgiant į grupių užpildymo pokyčius, per metus ugdymo grupės gali būti steigiamos, uždaromos ar papildomos.

15. Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus:

15.1. grupėje nuo 1,5 iki 3 metų turi būti ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 lankančių vaikų;

15.2. grupėje nuo 3 iki 6 metų – ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 20 lankančių vaikų;

15.3. ikimokyklinio ugdymo grupėse bendrojo ugdymo mokyklų skyriuose – ne mažiau kaip 8 lankantys 3–6 metų vaikai ir ne daugiau kaip 20 lankančių vaikų;

15.4. mišriose skyrių grupėse – ne mažiau kaip 8 lankantys 1,5–6 metų vaikai, bet ne daugiau kaip 20 lankančių vaikų.

16. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.

 

V SKYRIUS

 MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

                  17. Tėvai (globėjai) moka 100 proc. už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną nustatytą mokestį už vaikų išlaikymą, kurį sudaro vienos dienos vaiko maitinimo kaina ir lėšos ugdymo reikmėms tenkinti.

                       18. Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą:

 18.1. ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje – 1,76 Eur; 

 18.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje – 2 Eur;  

 18.3. priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje – 2 Eur;  

 18.4. savaitinėse ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse – 1, 98 Eur;   

 18.5. savaitinėse ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse – 2,26 Eur.  

 18.6. bendrojo ugdymo mokyklų skyrių ikimokyklinio ugdymo grupėse galima sumažinti mokestį vaiko mitybos išlaidoms padengti tėvų (globėjų) prašymu, kuris gali būti pateiktas mokyklos vadovui, vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę ir 2 kartus per metus (rugsėjo 5 d. ir sausio 5 d.), kai atsisakoma:

 18.6.1. pusryčių – 30 proc.;

 18.6.2. pietų – 45 proc.;

 18.6.3. vakarienės – 25 proc.

 18.7. Ikimokyklinį ugdymą organizuojančios ugdymo mokyklos turi užtikrinti ugdytinių maitinimą pagal reglamentuojančius teisės aktus.

 18.8. Jeigu ikimokyklinį ugdymą organizuojančioje ugdymo mokykloje vienos dienos ugdytinio maitinimo normos mokestis yra mažesnis nei vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą, likusios lėšos yra skiriamos ugdymo reikmėms tenkinti: ugdymo, higienos priemonėms, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti ir kitoms reikmėms. Ugdymo mokyklose turi būti parengtas mokesčio, skirto ugdymo reikmėms tenkinti, panaudojimo tvarkos aprašas.

 

 

VI SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

19. Nuo mokesčio ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose atleidžiami:

19.1. Vaikai, kuriems yra nustatyti vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

19.2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai (nuo pašalpos skyrimo mėnesio);

19.3. vaikai iš socialinės rizikos šeimų, pristačius pažymą iš Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus.

20. Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 procentų:

20.1. jei vaikas (vaikai) auga nepilnoje šeimoje (vienas iš tėvų – miręs, dingęs be žinios, sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša motina (tėvas), kai tėvai išsiskyrę, ar vienam iš jų laikinai arba neterminuotai apribota tėvų valdžia (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);

20.2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);

20.3. jei vienas iš mokinių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

20.4. jei abu tėvai (globėjai) yra registruoti Darbo biržoje ir turi bedarbio statusą.

21. Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 20 procentų:

21.1. jei šeima augina du ikimokyklinio amžiaus vaikus ir jie lanko ikimokyklinio ugdymo mokyklą.

22. Mokestis neskaičiuojamas, kai vaikas nelanko ugdymo įstaigos, šiais atvejais:

22.1. vaiko ligos metu (pagal pateisinamus dokumentus iš medikų);

22.2. vieno iš tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų metu, prastovų darbovietėje atvejais (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);

22.3. tėvystės, nėštumo ir gimdymo, vaikui žiūrėti, kol jam sueis 3 metai, mokymosi, kūrybinių, valstybinėms ar kūrybinėms pareigoms atlikti atostogų metu (pagal prašymą ir pažymos kopiją), bet ne trumpiau kaip vieną savaitę ir ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

22.4. vaiko vasaros atostogų metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) pateikus prašymą, bet ne trumpiau kaip vieną savaitę;

22.5. mokinių atostogų metu, jei vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

22.6. nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal prašymą, gydytojo pažymos kopiją, mirties liudijimo kopiją);

22.7. vienam iš tėvų (globėjų) dirbant pagal kintamą darbo grafiką (pristačius darbo grafikus arba pažymas iš darbovietės) arba pagal verslo liudijimą (pagal verslo liudijime nurodytas dienas);

22.8. vieno iš tėvų (globėjų) ligos metu (pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją; dirbantiems pagal verslo pažymėjimą – pristačius verslo pažymėjimo kopiją ir nedarbingumo pažymėjimo kopiją);

22.9. Darbo kodekse numatytais atvejais dėl vienos ar dviejų papildomų poilsio dienų per mėnesį suteikimo (darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę);

22.10. esant žemesnei nei 20 laipsnių šalčio oro temperatūrai (tėvams pateikus prašymą) arba ekstremalių situacijų metu;

22.11. dėl techninių kliūčių.

 

VII SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS TEIKIAMOS LENGVATOS

 

23. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos teikimą, pateikiami švietimo įstaigos vadovui priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis. Lengvata taikoma, pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

24. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma galioja 2 metus arba pagal tarnybos nustatytą laikotarpį.

25. Specialiosios gydytojų komisijos pažyma galioja nustatytą laikotarpį.

26. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo mėnesio ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

27. Mokymo įstaigos pažymos pateikiamos 2 kartus per metus – rugsėjo ir vasario mėnesį.

28. Laiku nepateikus pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

VIII SKYRIUS

MOKESČIŲ UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS

 

29. Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 25 dienos pagal pateiktą sąskaitą.

30. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma lengvata, tėvai (globėjai) per 3 darbo dienas privalo apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

31. Tėvai (globėjai) atsako už pateiktų dokumentų ir informacijos teisingumą.

32. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Ugdymo įstaigos vadovas atsako už mokesčio surinkimą laiku. Įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų ir raštu informuoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už centralizuotą vaikų priėmimą, jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis.

34. Įmokos ir skolos už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________