Formalusis ugdymas

  • Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (skaityti)

 

 

 

  • Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (skaityti)

 

  • Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (skaityti)

 

  • Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (skaityti)