author footer link can be edited or disabled only in full version

Tvarkos

 • Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Mokesčio vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti  Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje  mokykloje naudojimo tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (skaityti)

 

 • Mokyklos bendruomenės narių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašai  (skaityti)

 

 • Mokyklos krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas  (skaityti)

 

 • Mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  (skaityti)

 

 • Lauko teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (skaityti)

 

 • Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo mokyklos tvarkos aprašas  (skaityti)